star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đào tạo

Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Tổng quan ngành Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Đại học Duy Tân bắt đầu triển khai từ năm 2014. Đây là chuyên ngành học đem lại...
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Tổng quan ngành   Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và đô thị hoá mạnh mẽ, vấn đề ô nhiễm môi trường tại Việt Nam, đặc biệt...
Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm

Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm

Tổng quan ngành   Chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm đào tạo ra những Kỹ sư chuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trong quy trình chế biển...
Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường

Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường

Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường được đào tạo theo định hướng ứng dụng, vì vậy, khi kết thúc khóa đào tạo thì người học có khả năng: - Cập...
Tiến sĩ Khoa học Vật chất

Tiến sĩ Khoa học Vật chất

Ngành khoa học vật chất, còn được gọi là vật chất học, là một lĩnh vực nghiên cứu nằm trong lĩnh vực vật lý, chú trọng vào việc hiểu và mô tả tính chất...
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.