star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Lịch phòng thí nghiệm

Sử dụng phòng thí nghiệm cho thực hiện khóa luận, đề tài khoa học

  1. Sinh viên cần thống nhất với Giảng viên hướng dẫn về nội dung và kế hoạch thực nghiệm trước khi thực hiện đăng ký. Trước khi bắt đầu quá trình thực nghiệm, sinh viên/nhóm sinh viên làm Bản đăng ký theo Mẫu đăng ký sử dụng phòng thí nghiệm và gửi đến quản lý phòng thí nghiệm qua Form "Thông báo quá trình" trong Mẫu đăng ký sử dụng, sinh viên dự trù trước các dụng cụ, vật tư để quản lý phòng thí nghiệm chuẩn bị.
  2. Trong quá trình thực hiện thí nghiệm, hàng tuần sinh viên cần thực hiện "Đăng ký lịch tuần" trước ngày thứ 7 của tuần trước. Kèm theo đó là các dụng cụ, vật tư phát sinh ngoài bản đăng ký ban đầu. Sinh viên kiểm tra Lịch phòng thí nghiệm vào đầu tuần để biết đăng ký sử dụng được chấp nhận hay không.
  3. Quá trình thực hiện thí nghiệm sinh viên tuân thủ các quy định phòng thí nghiệm được hướng dẫn.
Thông báo quá trình thí nghiệm
Đăng ký lịch tuần
Sửa lịch phòng thí nghiệm
Danh mục thiết bị
Danh mục thiết bị
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.