star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tuyển sinh

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và đô thị hoá mạnh mẽ, vấn đề ô nhiễm môi trường tại Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn trở thành mối lo ngại thường trực khi mức độ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng và lan rộng. Các “điểm...

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Đại học Duy Tân bắt đầu triển khai từ năm 2014. Đây là chuyên ngành học đem lại cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động Quản lý Tài nguyên và Quản lý Môi trường. Trong quá trình học, sinh viên...

Công nghệ Thực phẩm

Chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm đào tạo ra những Kỹ sư chuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trong quy trình chế biển thực phẩm; nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới; thiết kế các quy trình thực phẩm ngon, dinh dưỡng, an toàn và thuận tiện. Ứng...

Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng/trình độ cao để phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Chương trình đào tạo này cũng đảm...

Tiến sĩ Khoa học vật chất

Trường Đại học Duy Tân đào tạo 3 chuyên ngành Tiến sĩ thuộc Lĩnh vực Khoa học vật chất gồm: Vật lý chất rắn, Vật lý lý thuyết và vật lý toán, Vật lý nguyên tử và hạt nhân.
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.