star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tiến sĩ Khoa học vật chất

Trường Đại học Duy Tân đào tạo 3 chuyên ngành Tiến sĩ thuộc Lĩnh vực Khoa học vật chất gồm: Vật lý chất rắn, Vật lý lý thuyết và vật lý toán, Vật lý nguyên tử và hạt nhân.

Tuyển sinh dự bị tiến sĩ Khoa học vật chất

20/12/2023 08:13 PM

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2023, Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh dự bị tiến sĩ nhiều chuyên ngành trong đó có 3 chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học vật chất gồm: Vật lý chất rắn, Vật lý lý thuyết và vật lý toán, Vật lý nguyên tử và hạt nhân

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.