star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Môi trường & Khoa học tự nhiên

Trưởng Khoa

Nguyễn Phước Thể

Nguyễn Phước Thể

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ
Chức vụ: Trưởng Khoa

Phó Trưởng khoa

Đào Anh Quang

Đào Anh Quang

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Lê Thuỳ Trang

Lê Thuỳ Trang

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó trưởng khoa

Trưởng bộ môn

Phan Thị Việt Hà

Phan Thị Việt Hà

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ
Chức vụ: Trưởng - Phó Bộ môn
Phan Quý

Phan Quý

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng - Phó Bộ môn
Nguyễn Thị Hồng Tình

Nguyễn Thị Hồng Tình

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng - Phó Bộ môn
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.