star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Phan Quý


Vị trí Làm việc: Trưởng bộ môn

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng - Phó Bộ môn

Tổng quan


Thạc sĩ Phan Quý tốt nghiệp tại Đại học Sư phạm, Đại học Huế năm 2002, công tác tại Đại học Duy Tân từ năm 2003. Đảm nhiệm giảng dạy các môn học Toán cao cấp A1, A2, A3 ; Toán cao cấp C, C1, C2. Toán ứng dụng cho Điện - Điện tử ; Toán ứng dụng cho CNTT 1 ; Toán ứng dụng cho CNTT 2 ; Toán Laplace ; Toán ứng dụng cho Cơ Khí ; Toán ứng dụng cho Điều Khiển Tự Động.

Lý lịch Khoa học


A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.