star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thủ tục quy trình sinh viên

Đề xuất yêu cầu
Kết quả xử lý
Tổng hợp quy trình
Tổng hợp quy trình
  1. Sinh viên TẢI MẪU ĐƠN theo công việc mà mình cần yêu cầu, với các mẫu đơn không có sẵn, sinh viên có thể viết đơn trình bày thông thường. Sau khi hoàn tất đơn, in và ký, sinh viên chụp/scan đơn theo định dạng ảnh hoặc .pdf. Giữ lại đơn gốc để nộp lại khi đến nhận kết quả.
  2. Sinh viên Truy nhập website khoa, Menu Sinh viên>Biểu mẫu- Quy trình> Bấm nút  Yêu cầu xử lý công việc sinh viên để bắt đầu gửi yêu cầu. Điền các thông tin và upload đơn lên Form. Thông tin Form sẽ được hệ thống gửi qua email cho sinh viên để theo dõi hoặc chỉnh sửa.
  3. Giáo vụ khoa sẽ kiểm tra thông tin và liên hệ sinh viên qua Email/Zalo nếu có yêu cầu thêm thông tin. Nếu cần bổ sung hoặc cung cấp lại đơn, Sinh viên sử dụng chức năng chỉnh sửa trong email mà Form đã gửi.
  4. Giáo vụ khoa tổng hợp và phân loại các yêu cầu.
  5. Yêu cầu nội bộ sẽ được gửi lên lãnh đạo khoa, các yêu cầu thuộc quyền xử lý các đơn vị ngoài sẽ được gửi đến các đơn vị liên quan. Sau khi Yêu cầu được gửi đi, Giáo vụ khoa sẽ thông báo cho sinh viên trên bảng Tra cứu kết quả xử lý yêu cầu.

Theo dõi quá trình và nhận kết quả

  1. Giáo vụ khoa sẽ thông báo kết quả xử lý trên bảng Tra cứu kết quả xử lý yêu cầu.
  2. Sau khi các đơn vị/lãnh đạo khoa có quyết định về các yêu cầu sinh viên, giáo vụ khoa tiếp nhận, kiểm tra và thông báo cho sinh viên trên Bảng tra cứu/Email/Zalo.
  3. Khi nhận thông báo hẹn trả kết quả, sinh viên mang Đơn gốc (bản cứng, bản in) đến Văn phòng khoa để nhận.

Công tác Nghiên cứu khoa học

Những điều sinh viên cần biết

Các loại biểu mẫu

Dịch vụ - Đoàn thể

 

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.