star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tuyển sinh dự bị tiến sĩ Khoa học vật chất

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2023, Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh dự bị tiến sĩ nhiều chuyên ngành trong đó có 3 chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học vật chất gồm: Vật lý chất rắn, Vật lý lý thuyết và vật lý toán, Vật lý nguyên tử và hạt nhân.

Điều kiện dự tuyển gồm:

  1. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ, hoặc trình độ tương đương bậc 7 trong khung trình độ quốc gia Việt Nam của các ngành chuyên sâu đặc thù.
  2. Có bài luận định hướng về đề tài nghiên cứu theo mẫu quy định.
  3. Có 01 thư giới thiệu của nhà khoa học có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ
  4. Lý lịch rõ ràng.
  5. Có đủ sức khoẻ để học tập, nghiên cứu.

Cụ thể như trong văn bản thông báo sau:

THÔNG BÁO

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.