star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo khác

Nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên Lần 2, năm 2024

19/02/2024 08:43 AM

Để chuẩn bị cho việc đề xuất nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên ở cấp trường. HĐKH Khoa MT-KHTN tổ chức nghiệm thu đề tài sinh viên lần 2, năm 2024.

Nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên Lần 1, năm 2024

09/01/2024 09:34 AM

Để chuẩn bị cho việc đề xuất nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên ở cấp trường. HĐKH Khoa MT-KHTN tổ chức nghiệm thu đề tài sinh viên lần 1, năm 2024.

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.