star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chương trình Sau Đại học

Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường

Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường

Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường được đào tạo theo định hướng ứng dụng, vì vậy, khi kết thúc khóa đào tạo thì người học có khả năng: - Cập...
Tiến sĩ Khoa học Vật chất

Tiến sĩ Khoa học Vật chất

Ngành khoa học vật chất, còn được gọi là vật chất học, là một lĩnh vực nghiên cứu nằm trong lĩnh vực vật lý, chú trọng vào việc hiểu và mô tả tính chất...
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.