star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường

Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường được đào tạo theo định hướng ứng dụng, vì vậy, khi kết thúc khóa đào tạo thì người học có khả năng:

- Cập nhật, nắm bắt các kiến thức chuyên sâu và kiến thức nâng cao về công nghệ xử lý nước và nước thải, công nghệ kiểm soát ô nhiễm khí; xử lý và quản lý chất thải rắn để giải quyết các vấn đề môi trường trong thực tiễn;

- Phân tích, đánh giá công nghệ môi trường (công nghệ xử lý nước cấp, nước thải, công nghệ kiểm soát ô nhiễm khí và kỹ thuật quản lý, xử lý chất thải);

- Xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến môi trường như: Thiết kế và xây dựng các hệ thống xử lý chất thải, sử dụng các công nghệ và các công cụ hiện đại để xử lý, kiểm soát và bảo vệ môi trường trong thực tế;

- Vận dụng được các phương pháp mới và công nghệ mới trong xử lý nước, nước thải, chất thải rắn, khí thải và ứng dụng các công nghệ này để thiết kế các hệ thống xử lý môi trường trong thực tế.

Nội dung của chương trình đào tạo có số học phần và số tín chỉ ít nhất học viên phải hoàn thành để được xét tốt nghiệp bao gồm:

* Phần kiến thức chung: gồm 3 học phần với tổng số tín chỉ là 6 TC, không có TC thực hành.

* Phần kiến thức cơ sở: gồm 3 học phần với tổng số 5 TC, không có TC thực hành.

* Phần kiến thức chuyên ngành:

+ Các học phần bắt buộc: gồm 8 học phần với tổng số tín chỉ là 21 TC, trong đó có 11 TC lý thuyết và 10 TC thực hành;

+ Các học phần tự chọn: gồm 11 học phần với tổng số 24 TC, trong đó có 5 TC thực hành. Học viên được quyền tự chọn số học phần sao cho tổng số tín chỉ học là 18;

+ Đề cương luận văn: tổng số tín chỉ của học phần này là 01 TC;

+ Luận văn: Tổng số tín chỉ học phần này là 09 TC. Yêu cầu luận văn phải đảm bảo các nguyên tắc học thuật theo quy định của Trường Đại Học Duy Tân.

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.