star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sau Đại học

Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng/trình độ cao để phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Chương trình đào tạo này cũng đảm...

Tiến sĩ Khoa học vật chất

Trường Đại học Duy Tân đào tạo 3 chuyên ngành Tiến sĩ thuộc Lĩnh vực Khoa học vật chất gồm: Vật lý chất rắn, Vật lý lý thuyết và vật lý toán, Vật lý nguyên tử và hạt nhân.
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.