star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng/trình độ cao để phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Chương trình đào tạo này cũng đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ và Kỹ thuật môi trường của trường Đại học Duy Tân và giúp cho học viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học chương trình đào tạo tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước.

Thông tin cụ thể về chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường >>>

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường năm 2023>>>

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.