star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Công nghệ Thực phẩm

Chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm đào tạo ra những Kỹ sư chuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trong quy trình chế biển thực phẩm; nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới; thiết kế các quy trình thực phẩm ngon, dinh dưỡng, an toàn và thuận tiện. Ứng dụng của Công nghệ thực phẩm là vô cùng đa dạng, vì tất cả những gì liên quan đến đồ ăn thức uống, an toàn thực phẩm đều có thể ứng dụng kiến thức ngành học này.

Chương trình học ngành Công nghệ Thực phẩm>>>

Đăng ký tuyển sinh vào ngành Công nghệ Thực phẩm>>>

Công nghệ thực phẩm Đại học Duy Tân, tiến tới chuẩn Quốc tế

08/07/2022 10:46 AM

Kỹ sư công nghệ thực phẩm tại Đại học Duy Tân phục vụ cho thực tiễn sản xuất ngành Công nghệ thực phẩm và nghiên cứu khoa học của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tuyển sinh Ngành Công nghệ Thực phẩm

02/12/2021 01:58 PM

Ngành Công nghệ Thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trong tình trạng môi trường đang ngày một ô nhiễm như hiện nay.

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.