star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 06/2022

1. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1.1. Lịch trình thực hiện

    - Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 14/03/2022.
    - Chấm báo cáo: 21/03/2022.
    - Nộp điểm về Phòng Đào tạo: 23/03/2022.
1.2. Điều kiện tham gia thực tập tốt nghiệp
     - Sinh viên các khóa cũ và sinh viên chính khóa tốt nghiệp đợt tháng 6/2022 đủ kiến thức tham gia TTTN cuối khóa. Đối với sinh viên tốt nghiệp sớm có tổng số tín chỉ các học phần chưa hoàn thành (bị điểm F hoặc chưa học) tính đến thời điểm xét tham gia TTTN không quá 5% tổng số tín chỉ quá trình học tập.
     - Điều kiện tiên quyết: không.
1.3. Hình thức và số tín chỉ
     - Hình thức thực tập tốt nghiệp: Sinh viên TTTN tại các doanh nghiệp.
     - Số tín chỉ: 2 tín chỉ.
2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
2.1. Lịch trình thực hiện

    - Thời gian thực hiện: từ ngày 21/02/2022 đến 04/06/2022.
    - Bảo vệ ĐATN: từ ngày 05/06/2022 đến 09/06/2022.
    - Nộp điểm về Phòng Đào tạo: ngày 10/06/2022.
2.2. Điều kiện xét tham gia ĐATN
2.2.1. Điều kiện đủ
    - Sinh viên thuộc diện không nợ học phí;
    - Không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
    - Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
    - Tất cả các học phần trong chương trình đã hoàn thành;
    - Có điểm trung bình tích lũy toàn khóa học từ 2.00 trở lên (theo thang điểm 4).
2.2.2. Điều kiện xét vớt
    - Sinh viên thuộc diện không nợ học phí;
    - Không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
    - Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
    - Có tổng số tín chỉ các học phần chưa hoàn thành (bị điểm F hoặc chưa học) tính đến thời điểm xét không quá 5% tổng số tín chỉ quá trình học tập;
    - Không bị điểm F ở các học phần tiên quyết cho nội dung ĐATN. Danh sách các học phần tiên quyết có trong Tờ trình số 16/TT-MT&KHTN đính kèm.
2.3. Hình thức và số tín chỉ
    - Hình thức: Tất cả sinh viên làm đồ án tốt nghiệp.
    - Số tín chỉ ĐATN:
        + Ngành Công nghệ thực phẩm: FSE 447 – 5 tín chỉ;
        + Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường: EVR 447 – 8 tín chỉ;

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.