star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chương trình học Tiến sĩ về Khoa học Môi trường tại Thuỵ Điển

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức cấp bách nhất mà nhân loại phải đối mặt. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Một trong những giải pháp tiềm năng là chính sách carbon xanh, tập trung vào việc lưu trữ carbon trong các hệ sinh thái ven biển như rừng ngập mặn.

Đại học Umeå (Thụy Điển) cung cấp chương trình Tiến sĩ Khoa học Môi trường về Chính sách Carbon Xanh tại Đông Nam Á, một cơ hội độc đáo để nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo cho biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Chương trình học bao gồm: 

  • Khoa học môi trường: Hiểu biết sâu sắc về các hệ sinh thái ven biển, tác động của biến đổi khí hậu và vai trò của carbon xanh trong việc giảm thiểu khí nhà kính.
  • Chính sách môi trường: Khả năng phân tích các chính sách hiện hành, đánh giá hiệu quả và phát triển các chính sách carbon xanh mới phù hợp với điều kiện cụ thể của Đông Nam Á.
  • Giải pháp dựa trên thiên nhiên: Khám phá các giải pháp sáng tạo và bền vững để bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái ven biển, đồng thời thúc đẩy lưu trữ carbon.
  • Phân tích chính sách: Kỹ năng thu thập và phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình và đánh giá hiệu quả của các chính sách carbon xanh.
  • Tham gia cộng đồng: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả với các bên liên quan, bao gồm cộng đồng địa phương, chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các nhà khoa học.
  • Phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính: Khả năng áp dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để thu thập dữ liệu và giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách carbon xanh.
  • Giao tiếp (tùy chọn): Khả năng giao tiếp hiệu quả với người dân địa phương để thu thập dữ liệu và thực hiện nghiên cứu thực địa.

Quá trình học, nghiên cứu sinh cũng sẽ được khuyến khích tham gia nghiên cứu thực địa và hợp tác với các nhà nghiên cứu và tổ chức khác ở Đông Nam Á. Chương trình PhD này cung cấp cơ hội để trải nghiệm thực tế về các vấn đề môi trường và phát triển ở khu vực này, đồng thời góp phần tạo ra sự khác biệt thực sự.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Đại học Umeå hoặc liên hệ với Tiến sĩ Heidi Burdett (heidi.burdett@umu.se).

https://www.umu.se/en/work-with-us/open-positions/phd-position-in-environmental-science---blue-carbon-policy-in-se-asia_716678/

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.