star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Mục tiêu đào tạo chương trình Công nghệ Thực phẩm

Vietnamese Version

Mục tiêu đào tạo của chương trình Công nghệ thực phẩm:

1. Nổi trội ở các nỗ lực cá nhân và tập thể trong việc phát triển các giải pháp công nghệ kỹ thuật thực phẩm cho các vấn đề địa phương và toàn cầu.

2. Được tuyển dụng thành công trong ngành công nghệ kỹ thuật thực phẩm hoặc các lĩnh vực liên quan.

3. Mở rộng các kỹ năng và kiến thức thông qua giáo dục thường xuyên hay học Sau Đại học hay các trải nghiệm học tập suốt đời khác.

4. Phục vụ cộng đồng ở phạm vi địa phương, quốc gia, hoặc toàn cầu

 

English Version

Within a few years of their graduation, graduates from the Food Technology program at DTU are expected to:

PEO 1. Excel in individual and teamwork efforts for the development of food engineering technology solutions for local and global problems.

PEO 2. Become successfully employed in the food engineering industry or related areas.

PEO 3. Expand knowledge and capabilities through continuing education or advanced graduate study or other life-long learning experiences.

PEO 4. Serve their communities either locally, nationally, or globally.

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.