star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP, CẢNH BÁO, TẠM NGƯNG, BUỘC THÔI HỌC SINH VIÊN NĂM 2023 (RÀ SOÁT)

Cố vấn học tập và Sinh viên theo dõi danh sách sau. Nếu có bất kỳ sai sót gì, đề nghị sinh viên liên hệ văn phòng Khoa trước ngày 18/08/2023 để kịp xử lý.

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM 2023

 

Thông tin sinh viên XLKQHT Ghi chú
STT Mã sinh viên Họ Tên Lớp
1 23216612557 Nguyễn Hoàng K23CTP Tạm ngưng Nợ HP HK1
2 2121646471 Hoàng Trung  Hiếu K21TNM Thôi học Quá hạn đào tạo
3 2111628737 Nguyễn Tuấn  Linh K21TNM Thôi học Quá hạn đào tạo
4 2121634324 Nguyễn Phước  Thắng K21TNM Thôi học Quá hạn đào tạo
5 2120657858 Nguyễn Thị Phương  Dung K21TNM Thôi học Quá hạn đào tạo
6 2120717973 Nguyễn Thảo  Nguyên K21TNM Thôi học Quá hạn đào tạo
7 2120636482 Ngô Thị Yến  Nhi K21KMT Thôi học Quá hạn đào tạo
8 2121634325 Trần Sơn  Tây K21KMT Thôi học Quá hạn đào tạo
9 2121654960 Lương Anh  Tuấn K21KMT Thôi học Quá hạn đào tạo
10 2110625134 Nguyễn Thị Thu  Hằng K21KMT Thôi học Quá hạn đào tạo
11 28213549940 Võ Văn  Bảo K28CTP Tạm ngừng HP 1 kỳ
12 28212301136 Phạm Nhật  Nam K28CTP Tạm ngừng HP 1 kỳ
13 28203551437 Trần Thị Diệu  Trâm K28CTP Tạm ngừng HP 1 kỳ
14 27216653248 Đoàn Văn Đình  Nguyên K27CTP Cảnh báo  
15 27216800499 Trần Quốc  Lạc K27CTP Tạm ngừng HP 1 kỳ
16 27206638945 Trần Thị Thu  Thủy K27CTP Tạm ngừng HP 1 kỳ
17 26206639208 Hồ Hạnh  Dung K26CTP Thôi học HP
18 25206617622 Đặng Thị Kim  Ngân K25CTP Tạm ngừng HP 1 kỳ
19 24216604333 Phùng Văn  Thảo K24CTP Tạm ngừng HP 1 kỳ
20 24206601632 Bùi Thị Kiều  Trinh K24CTP Tạm ngừng HP 1 kỳ
21 24212610134 Ngô Trung  Hòa K24CTP Thôi học HP
22 27206531583 Nguyễn Thị Tường  Vi K27TNM Tạm ngừng HP 1 kỳ
23 2321213470 Lê Phan Tuấn  Linh K26TNM Tạm ngừng HP 1 kỳ
24 26216535722 Mai Phước  Nghĩa K26TNM Tạm ngừng HP 1 kỳ
25 26216541746 Nguyễn Đức Khánh  Duy K26TNM Tạm ngừng HP 1 kỳ
26 24216506939 Phạm Thành  Long K24TNM Thôi học HP
27 24207103937 Phạm Nguyễn Hoàng  Như K24TNM Tạm ngừng HP 1 kỳ
28 24216304396 Nguyễn Chí  Bảo K24KMT Tạm ngừng HP 1 kỳ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.