star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Xử lý kết quả học tập, buộc thôi học sinh viên năm học 2021-2022

Dựa trên kết quả học tập từ đầu khóa và năm học 2021-2022, theo các Quy định trong thông báo số 856/TB-ĐHDT về việc xử lý kết quả học tập năm học 2021-2022, Ban giám hiệu trường Đại học Duy Tân quyết định xử lý kết quả học tập của sinh viên, buộc thôi học các sinh viên theo danh sách đính kèm sau đây!

SInh viên theo dõi, liên hệ Khoa Môi trường & Khoa học Tự nhiên và Phòng Đạo tạo nếu có sai sót hoặc có các vấn đề liên quan đến học lại!

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.