star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2023, ngành Công nghệ Thực phẩm, ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường, ngành Công nghệ & Kỹ thuật môi trường (Bản rà soát)

Sinh viên các Ngành Công nghệ Thực phẩm, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường tham gia Tốt nghiệp đợt tháng 06/2023 theo dõi Danh sách theo file đính kèm. Nếu Danh sách có sai sót, Sinh viên báo về Khoa GẤP để Tổng hợp và gửi về Phòng Đào tạo, trước 09h00 thứ Bảy, ngày 17/06/2023. Sau thời gian này, Khoa không chịu trách nhiệm xử lý Tốt nghiệp cho sinh viên bị sai sót (nếu có).
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.