star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Công nghệ Thực phẩm

Vietnamese Version

Chuẩn đầu ra của Chương trình Công nghệ Thực phẩm:

1. Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật được xác định rộng rãi phù hợp với ngành học;

2. Khả năng thiết kế các hệ thống, thành phần hoặc quy trình đáp ứng các nhu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật được xác định rộng rãi phù hợp với ngành học;

3. Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, lời nói và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật được xác định rộng rãi; và khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp;

4. khả năng tiến hành các bài kiểm tra, đo lường và thí nghiệm tiêu chuẩn cũng như phân tích và giải thích kết quả để cải thiện quy trình;

5. Khả năng hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên cũng như lãnh đạo nhóm kỹ thuật.

 

English Version

The Student Outcomes of the Food Technology program are: 
1.    an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve broadly-defined engineering problems appropriate to the discipline;

2.    an ability to design systems, components, or processes meeting specified needs for broadly-defined engineering problems appropriate to the discipline;

3.    an ability to apply written, oral, and graphical communication in broadly-defined technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature;

4.    an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results to improve processes; and

5.    an ability to function effectively as a member as well as a leader on technical teams.

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.