star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sứ mạng - Tầm nhìn

1. SỨ MẠNG

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, năng động, sáng tạo theo định hướng khởi nghiệp. Cung cấp cho thị trường lao động nguồn lực chất lượng cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, đáp ứng mọi nhu cầu làm việc trong trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, môi trường, và công nghệ thực phẩm.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ liên quan đến các lĩnh vực khoa học tự nhiên, môi trường; công nghệ thực phẩm nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước.

Đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường, phát triển kinh tế, phục vụ cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam.

2. TẦM NHÌN

Khoa Môi trường và Khoa học Tự nhiên phát triển đội ngũ giảng dạy đáp ứng mọi yêu cầu đào tạo các lĩnh vực Tự nhiên, Môi trường và Công nghệ hóa ở các bậc đại học và sau đại học. Trong đó, bám sát mục tiêu và chiến lược phát triển của trường để phát triển toàn bộ đội ngũ giảng viên tại khoa đạt trình độ tiến sĩ. Hằng năm, đóng góp cho trường từ 15 đến 20 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI hoặc scopus. Đến 2030, 50% giảng viên có thể giảng dạy trực tiếp bằng tiếng anh.

Sinh viên được đào tạo tại khoa đảm bảo 100% ra trường có việc làm sau một năm và đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường lao động từ sản xuất, thi công đến nghiên cứu đổi mới sản phẩm và công nghệ.

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.