star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Môi trường & Khoa học tự nhiên

Giảng viên kiêm nhiệm

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Nguyễn Minh Hùng

Nguyễn Minh Hùng

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Hồ Văn Tuyến

Hồ Văn Tuyến

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Nguyễn Huy Thuần

Nguyễn Huy Thuần

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Nguyễn Đức Hiền

Nguyễn Đức Hiền

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ
Chức vụ: Trưởng phòng hợp tác doanh nghiệp
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.