star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Môi trường & Khoa học tự nhiên

Giảng viên kiêm nhiệm

Nguyễn Ngọc Hiếu

Nguyễn Ngọc Hiếu

Học hàm/Học vị: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ
Chức vụ: Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ cao, ĐH Duy Tân
Phan Quốc Hưng

Phan Quốc Hưng

Học hàm/Học vị: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Phan Văn Nhâm

Phan Văn Nhâm

Học hàm/Học vị: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Đặng Ngọc Toàn

Đặng Ngọc Toàn

Học hàm/Học vị: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Hồ Khắc Hiếu

Hồ Khắc Hiếu

Học hàm/Học vị: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ
Chức vụ: Trưởng phòng công tác cố vấn học tập
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.