star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Môi trường & Khoa học tự nhiên

Giảng viên

Ngô Thị Minh Thu

Ngô Thị Minh Thu

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Trần Xuân Vũ

Trần Xuân Vũ

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Nguyễn Thị Kim Yến

Nguyễn Thị Kim Yến

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Thân Thị Quỳnh Dao

Thân Thị Quỳnh Dao

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Nguyễn Hạ Vi

Nguyễn Hạ Vi

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.