star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Nguyễn Thị Hồng Tình


Vị trí Làm việc: Trưởng bộ môn

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng - Phó Bộ môn

Tổng quan


Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Tình hiện là Trưởng Bộ môn Môi trường và Tài nguyên thuộc Khoa Môi trường và Khoa học Tự nhiên. Đạt học vị thạc sĩ Môi trường năm 2012, chuyên ngành Công nghệ môi trường tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ môi trường tại Đại học Bách khoa Hà Nội (2007). Nghiên cứu khoa học chủ yếu liên quan: Kỹ thuật xử lý nước và nước thải; Quản lý, kiểm soát chất thải rắn và khí thải; Quản lý môi trường,.....

Lý lịch Khoa học


A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.