star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra ngành quản lý tài nguyên & môi trường

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Công nghệ và Quản lý Môi trường có kiến thức và năng lực làm việc trong lĩnh vực công nghệ và quản lý môi trường ở các cấp khác nhau của nền kinh tế. Sinh viên được đào tạo chuyên ngành này có khả năng phân tích, đánh giá về mặt quản lý và công nghệ các vấn đề liên quan đến môi trường; hoạch định chính sách, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường ở quy mô địa phương và khu vực; có khả năng quản lý và giám sát việc thực hiện các chính sách, luật và các quy định về môi trường.

 

Hướng nghiệp đầu ra: Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan quản lý các cấp từ trung ương đến địa phương, các đơn vị chịu trách nhiệm ban hành các chính sách, luật, quy định liên quan đến vấn đề về môi trường; các cơ quan nghiên cứu về môi trường và xã hội; các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác nhau hoạt động trong tất cả các lĩnh vực có ảnh hưởng hoặc liên quan đến môi trường.

A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.